NOWE ZASADY ROZLICZANIA PROSUMENTÓW Z ENERGII W 2022 roku

Dotychczasowy system rozliczania określany mianem net-meteringu umożliwiał prosumentom przekazywanie do sieci nadwyżek prądu wyprodukowanego przez posiadane mikroinstalacje. Choć na nich nie zarabiali, w zamian mieli możliwość bezkosztowego odebrania nawet 80% przekazanej puli, co było korzystne szczególnie w okresie, gdy panele wytwarzały mniej energii, a przez to nie pokrywały bieżącego jej zużycia (np. w miesiącach zimowych). Operator otrzymywał natomiast resztę wyprodukowanej nadwyżki w zamian za jej przechowanie. 14 grudnia 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał jednak ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tym sposobem regulacje znoszą system opustów, a od 1 kwietnia 2022 roku obowiązywać będą nowe zasady, w tym system net-billingu.

Na czym polega system net-billingu?

Zgodnie ze zmianą ustawy, według przyjętego systemu net-billingu rozliczanie się z energii będzie odbywać się na podstawie wartości energii przekazanej oraz zakupionej. Oznacza to, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki wytworzonego prądu po ustalonej cenie rynkowej, a za prąd pobrany będą płacić tak samo jak reszta odbiorców. Dodatkowo zostaną oni zobowiązani do pokrywania 100% opłat dystrybucyjnych. Należy przy tym podkreślić, że do 30 czerwca 2024 roku rynkowa cena energii elektrycznej będzie wyliczana dla danego miesiąca kalendarzowego, natomiast później model net-billingu przejdzie na stawki godzinowe – wówczas wartość energii wprowadzonej do sieci będzie wyznaczana według ceny giełdowej godzinowej na Rynku Dnia Następnego (RDN).

 

Nowe zasady rozliczeń prosumentów a system opustów

Nowe zasady obejmą wszystkich prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 roku. Osoby, które zgłosiły przyłączenie mikroinstalacji do 31 marca 2022 roku, będą mogły jeszcze przez 15 lat korzystać z tzw. systemu opustów. Jest to model rozliczeń, który opiera się na tym, że za każdą 1 kWh energii oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh (instalacja o mocy do 10 kW) bądź 0,7 kWh (instalacja większa niż 10 kW). Dodatkowo prosument taki nie będzie obciążony kosztami opłaty dystrybucyjnej zmiennej, może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy od dnia jej przypisania oraz ma prawo podjąć decyzję, czy w przysługującym mu okresie ochronnym chce przejść na rozliczenie w nowym systemie.

Warto też wspomnieć, że 16 lutego 2022 roku Senat przyjął zatwierdzoną wcześniej przez Sejm nowelizację ustawy o OZE dotyczącą projektów parasolowych. Modyfikuje ona przepisy dotyczące rozliczeń osób, które na swoje instalacje fotowoltaiczne w Katowicach pozyskały unijne dotacje, jednak nie zdążą zgłosić ich przyłączenia do 31 marca 2022 roku. Wedle wskazanych przepisów prosumenci, którzy do tego dnia podpiszą umowę z gminą lub inną instytucją realizującą programy parasolowe, będą mogli zostać przyłączeni do sieci do końca 2023 roku oraz być rozliczani jeszcze w starym systemie opustów.